මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

වරිපනම් අංශයේ කාර්යයන් හා සේවාවන්.

 • ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ වරිපනම් බදු අය කිරීම
 • හිඟ වරිපනම් බදු අයකිරීම
 • දේපළ අයිතිය සංශෝධනය කිරීම
 • දේපළ අයිතිය තහවුරු කිරීමේ සහතික ලබාදීම
 • නොපවරා ගැනීමේ සහතික ලබාදීම
 • අනුමත අනුබෙදුම් සඳහා නව දේපළ අංක ලබාදීම.
 • නව ඉදිකිරීම් තක්සේරු කිරීම හා නව වරිපනම් අංක ලබා දීම
 • වරිපනම් ලේඛනවල සහතික කළ උද්ධෘත ලබා දීම

මිශ්‍ර ආදායම් අංශය

 • නාගරික කඩ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම
 • ව්‍යාපාර බදු ගෙවීම
 • බලපත්‍ර ලබා ගැනීම
 • ප්‍රචාරක දැන්වීම්/ බැනර්/ කටවුට්/ ස්ථිර දැන්වීම් පුවරු දැමීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
 • නගර සභා බස් රථය ලබා ගැනීම
 • නගර ශාලාව/ ක්‍රීඩා මණ්ඩපය/ සමනල ක්‍රීඩාංගනය බදු පදනම මත ලබා දීම