දුගී භාවය මත හිඟ වරිපනම් බදු නිදහස් කිරීම

Waiving of the assessment tax due to poverty