ප්‍රජා සංවර්ධන සහායක තනතුර සඳහා ලියාපදිංචි කරගැනීම

ගාල්ල මහා නගර සභාවේ පවතින සේවා අවශ්‍යතාව මත ප්‍රජා සංවර්ධන ඒකකය මඟින් ඉටු කරන  කාර්යන්  ඉටු කිරීමට ප්‍රජා සංවර්ධන සහායකයින් 05 දෙනෙකු මාස 06ක කාලයක් සඳහා ලියාපදිංචි කර ගැනීමට සුදුසුකම් ලත් අයගෙන් 2021/04/21 දින දක්වා අයඳුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

ඔබගේ කාරුණික අවධානය පිණිසයි!!!

අවධානය පිණිසයි

COVID 19 රෝග ව්‍යාප්තිය හමුවේ මහජනතාව අනුගමනය කළයුතු සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමයි. මෙම දිනවල ගෝලීය COVID 19 වෛරස ආසාදනය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ පැතිර යාම අවම කිරීම සඳහා මහජන සහය අත්‍යාවශ්‍ය වී තිබේ.

ඒ සඳහා,