ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව

නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ඉටුවන සේවාවන්

 • වීදිරේඛා/ ගොඩනැගිලි සීමා සහතික නිකුත් කිරීම
 • ඉඩම් අනුබෙදුම් අනුමත කිරීම
 • ගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම
 • අනුමත ගොඩනැගිලි වල සහතික කළ පිටපත් නිකුත් කිරීම
 • ජල සැපයුම් ලබා ගැනීම සඳහා මාර්ග පළුදු කිරීමේ අවසර ලබා දීම
 • කසළ කළමනාකරණ අංශය
 • විදුලි අංශය
 • ජල අංශය
 • ගිනි නිවීම් සේවා
 • ගිනි ආරක‍්ෂණ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
 • ගොඩනැගිලි හා සුන්බුන් ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ අංශය
 • ප්‍රවාහන අංශය
 • අනවසර ඉදිකිරීම්
 • අනතුරුදායක ගස්
 • ගලි බවුසර් සේවය