දේපළ තහනම් කිරීමේ නිලධාරී තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම

ගාල්ල මහා නගර සභාවේ පවතින සේවා අවශ්‍යතා මත වරිපනම් අංශයේ දේපළ තහනම් කිරීමේ නිලධාරී තනතුර සඳහා නිලධාරීන් තිදෙනෙකු බඳවා ගැනීම සඳහා වයස අවුරුදු 35ත් 45ත් අතර සුදුසුකම් ලත් අයගෙන් 2019.06.28 දින දක්වා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.