අනතුරුදායක ගස්

සිදුවන සේවාව:-

  • මිනිසුන්ගේ ජීවිත හා දේපළ ආරක්ෂා වීම
  • මාර්ග අනතුරු අවම වීම

සේවාව ලබාදීමේ දී අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රියා පිළිවෙල:-

  1. නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලයෙන් හෝ මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත් නිසි පරිදි පුරවන ලද අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අදාළ රාජකාරී ඉටු කිරීම

Application