ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව

නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රධාන වශයෙන් සිවිල් හා යාන්ත්‍රික ලෙස ප්‍රධාන අංශ දෙකකින් ක්‍රියාත්මක වේ.

සිවිල් ඉංජිනේරු අංශය

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අංශය