ඔබගේ කාරුණික අවධානය පිණිසයි!!!

අවධානය පිණිසයි

COVID 19 රෝග ව්‍යාප්තිය හමුවේ මහජනතාව අනුගමනය කළයුතු සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමයි. මෙම දිනවල ගෝලීය COVID 19 වෛරස ආසාදනය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ පැතිර යාම අවම කිරීම සඳහා මහජන සහය අත්‍යාවශ්‍ය වී තිබේ.

ඒ සඳහා,