ජල අංශය

සිදුවන සේවාව:-

  • සභාව සතු සියලු ගොඩනැගිලිවල ජලනල පද්ධති අළුත්වැඩියාවන් හා නඩත්තු කටයුුතු කිරීම.
  • පොදු කටයුතු සඳහා ජල ටැංකි සහ ජලය ලබා දීම. (පොදු හා ආගමික උත්සව සඳහා)

සේවාවන් ලබා දීමේ දී අනුගමනය කරන ක්‍රියා පිළිවෙල:-

  1. මහජන ඉල්ලීම් අනුව ජල ටැංකි හා ජලය ලබා දීම.
  2. සභා ගොඩනැගිලි සඳහා ලැබෙන පැමිණිළි අනුව අළුත්වැඩියා කටයුතු කිරීම