අප අමතන්න

ප්‍රධාන අංශ

නගරාධිපති කාර්යාලය

දුක: 091 2234276

ෆැක්ස්: 091 2232702

විද්‍යුත් ලිපිනය: mcgalle@sltnet.lk

කොමසාරිස් කාර්යාලය

දුක: 091 2234275

ෆැක්ස්: 091 2234275

නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

දුක: 091 5703503

නාගරික ලේකම්

දුක: 091 5703504

නාගරික ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුව

දුක: 091 2247190

ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ පුස්තකාලය

දුක: 091 2222440

නාගරික ගණකාධිකාරී (අය)

දුක: 091 2234292

       091 2227285

නාගරික ගණකාධිකාරී (වැය)

දුක: 091 3901800

       0912223146

නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව

දුක: 091 2234593

ගිනි නිවන ඒකකය

දුක: 091 2244445

ජල/විදුලි ඒකකය

දුක: 091 5703515

නාගරික සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

දුක: 091 3154620