කාර්ය මණ්ඩලය

 

නම

තනතුර

දුරකථන(කාර්යාලය)

 1.  

ආර්.එම්.ටී.කේ. රස්නායක මහත්මිය

නාගරික කොමසාරිස්

091 2234275

091 2234275 (ෆැක්ස්)

 1.  

ඩී.වී. දිලිනි සුමාලි මෙනවිය

නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස්

091 2234091

 1.  

එච්.ඩී.ඩී.එස්.ඩබ්. හේරත් මහතා

නාගරික ලේකම්

091 2247190

 1.  

කේ.එම්.එස්.ආර්. කුමාර මහතා

නාගරික ඉංජිනේරු (සිවිල්)

091 2234593

 1.  

එම්.ජී.ඒ.ඩී. දිසානායක මහතා

නාගරික ඉංජිනේරු (යාන්ත්‍රික) 

091 2222009

 1.  

රෝහිණී අබේවික්‍රම මහත්මිය

නාගරික ගණකාධිකාරී (වැය)

091 2223146             

091 2223146 (ෆැක්ස්)

 1.  

ජේ.ඒ.ඩී. සඳමාලි මහත්මිය

නාගරික ගණකාධිකාරී (අය)

091 2234292

 1.  

වෛද්‍ය සී.ඩී. පතිරගේ මහතා

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී

091 3154620

 1.  

 

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී (අතිරේක)

091 2234378

 1.  

වෛද්‍ය අයි.යූ. දහනායක මහත්මිය

ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී

091 2224775

 1.  

මිථිලා එස්. කොඩිකාර මහත්මිය

නීති නිලධාරී

 

 1.  

වෛද්‍ය එල්.ඒ. අබේවික්‍රම මහත්මිය

ලියාපදිංචි වෛද්‍ය නිලධාරී

091 2234378

 1.  

එස්.ඩී. පෙතන්ගොඩ මහතා

තාක්ෂණ නිලධාරී (සිවිල්)

විශේෂ ශ්‍රේණිය

091 2234593

 1.  

එස්.ඩී. ද සී. දසනායක මහත්මිය

පරිපාලන නිලධාරී

(ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව)

091 2234593

 1.  

එච්.ජී.ජී. වීරසේකර මහත්මිය

පරිපාලන නිලධාරී

(මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව (වැය))

091 5703537

 1.  

එම්.ඒ. ගාමිණි ජයරත්න මහතා

පරිපාලන නිලධාරී

(මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව (අය))

091 2234292

 1.  

එම්.ඒ.එම්. සවුමර් මහතා

ප්‍රධාන ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

091 2248827

 1.  

 

ප්‍රධාන පුස්තකාලයාධිපති

091 2222440

 1.  

ඩී.ඩබ්. ජයනා ටවරි මහත්මිය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

091 5703521