කොට්ඨාස

පරිපාලනමය කටයුතු වල පහසුව සඳහා ගාල්ල නගර සභා බල ප්‍රදේශය පහත පරිදි කොට්ඨාස 20 ට බෙදා වෙන්කර ඇත.

gmc ward