මිල ගණන් කැඳවීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම

GMC

ඉහත සඳහන් මිල ගණන් කැඳවීමේ

ටෙන්ඩර් පත් නිකුත් කිරීම 2021.12.09 දක්වා ද,

ටෙන්ඩර්පත් භාර ගැනීම 2021.12.17 පෙ.ව. 10.00 දක්වා ද,

ටෙන්ඩර් පත් විවෘත කිරීම 2021.12.17 දින පෙ.ව. 10.30 දක්වා ද දීර්ඝ කර ඇත.