අවිධිමත් ලෙස කසළ බැහැර කරන අය අත්අඩංගුවට

ගාල්ල මහා නගර සභා සීමාව තුළ අවිධිමත්ව කසළ බැහැර කිරීම් සම්බන්ධව පසුගිය දිනවල ලැබී තිබූ පැමිණිළි සහ ගාල්ල මහා නගර සභා කසළ කළමණාකරණ ඒකකයේ නිලධාරින්ගෙන් ලැබුණු තොරතුරු මත ක්රියාත්මක වූ ගාල්ල පොලිසියට අනුබද්ධ පරිසර පොලිස් ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් 2021.11.30 දින සිදුකරන ලද වැටලීමක් මගින් ගාල්ල මොරගොඩ ඇළ හා බ්රවුන්ස් පාර ප්රදේශයට කසළ බැහර කරමින් තිබුණු ලොරි රථයක් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා කොවිඩ් මර්දන එන්නතේ තුන්වන මාත්‍රාව ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ 2021.11.19 හා 2021.11.20 දිනයන්හි මාගාල්ල කච්චුවත්ත පුරාණ විහාරස්ථානයේ දි හා ගාල්ල සංඝමිත්තා විද්‍යාලයේ දී වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා කොවිඩ් මර්දන එන්නතේ තුන්වන මාත්‍රාව ලබා දීම සිදු කරන ලද අතර එන්නත් මාත්‍රා 6168 ක් පමණ ලබා දුන් මෙම වැඩසටහන ගරු නගරාධිපතිතුමා, නාගරික කොමසාරිස්තුමා,සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් හා ගාල්ල මහා නගර සභා

2021.10.01 දින කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල සංඝමිත්තා විද්‍යාලයේ දී 2021.10.01 දින කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබා දීම සිදු කරන ලද අතර එහිදී පළමු හා දෙවන එන්නත් මාත්‍රා 1690 ක් පමණ ලබා දුන් මෙම වැඩසටහන

2021.09.17 දින ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ ජන්මදින සැමරුම

2021.09.17 දින ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ ජන්ම දිනය සැමරීමේ චාම් උත්සවයක් ගාල්ල ධර්මපාල උද්‍යානයේ පිහිටි ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ පිළිරුව ඉදිරිපිට දී පැවැත්විණී. මෙම අවස්ථාව සඳහා ගාල්ල ගරු නගරාධිපති ප්‍රියන්ත සහබන්දු මැතිතුමා, ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය,

2021.09.09 දින කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල සංඝමිත්තා විද්‍යාලයේ දී 2021.09.09 දින කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබා දීම සිදු කරන ලද අතර

2021.09.07 දින කොවිඩ් මර්දන පළමු එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අවුරුදු 20 ට වැඩි අය සඳහා කොවිඩ් මර්දන පළමු එන්නත ලබා දීම ගාල්ල සංඝමිත්තා විද්‍යාලයේ දී 2021.09.07 දින

2021.08.30 දින කොවිඩ් මර්දන දෙවන එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල සංඝමිත්තා විද්‍යාලයේ දී 2021.08.30 දින කොවිඩ් මර්දන දෙවන එන්නත ලබා දීම සිදු කරන ලද අතර

2021.08.26 දින කොවිඩ් මර්දන දෙවන එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්රදේශයේ ක්රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ දඩල්ල BTS විද්යාලයේ දී පළමු කොවිඩ් මර්දන එන්නත් මාත්රාව ලබා ගත් සියළු දෙනා සඳහා දෙවන එන්නත් මාත්රාව ලබා දීම දඩල්ල BTS විද්යාලයේ දී ම 2021.08.26 වැනි බ්රහස්පතින්දා දින සිදු කරන ලද අතර එන්නත් මාත්රා 4080 ක් පමණ ලබා දුන් මෙම වැඩසටහන ගරු නගරාධිපතිතුමා, නාගරික කොමසාරිස්තුමා, සෞඛ්

2021.08.24 දින අවුරුදු 60 ට වැඩි අය සඳහා එන්නත් ලබාදීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ පළමු එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දීම 2021.08.24 දින සිදු කරන ලදි. ගාල්ල සමනල ක්‍රීඩා පිටියේ, පියදිගම පොළ භූමියේ, ගා/සුලෙයිමානියා විද්‍යාලයේ හා කටුගොඩ උස්වතුන් හසානා විද්‍යාලයේ එන්නත් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා තිබුනු අතර වයෝවෘද්ධ

2021.08.11, 13, 14 හා 16 දිනවල කෝවිඩ් එන්නත් දෙවන මාත්‍රව ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාව සඳහා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ◙ 2021.08.11 දින ගාල්ල C.W.W. කන්නන්ගර විද්‍යාලයේ දී පළමු හා දෙවන එන්නත් මාත්‍රා 5267 ක් ලබා දීම, ...