ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: ගුනසෝම ගමගේ මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. Gunasoma Gamage
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: ගුනසෝම ගමගේ මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක: 84, එලියට් පාර, ගාල්ල

Phone

0777354868