ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: එස්.එම්.එම්. නිලාම් මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. S.M.M. Nilam
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: එස්.එම්.එම්. නිලාම් මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක:10, තක්කියා පාර, තලාපිටිය, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

මිලිද්දුව*

Phone

077 3016116