2022.11.09 දින රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති මහාචාර්ය ජේ.ඒ. ලියනගේ මැතිණිය පැමිණීම

රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති මහාචාර්ය ජේ.ඒ. ලියනගේ මැතිණිය සහ එම නියෝජිත පිරිස හා වැවිලි කර්මාන්ත සහ කර්මාන්ත ගරු කැබිනට් අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා, ගාල්ල ගරු නගරාධිපති ප්‍රියන්ත ජි. සහබන්දු මැතිතුමා,
ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ෆවුසුල් නියාස් මැතිතුමා, ගරු නාගරික මන්ත්‍රී පරාක්‍රම දහනායක මැතිතුමා, නාගරික කොමසාරිස් (රා.ඉ.) දිලිනි සුමාලි මෙනවිය සමග 2022.11.09 දින මුණගැසි ගාල්ල නගරයේ වත්මන් තත්ත්වය සහ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන ලදි.