ප්‍රවාහන අංශය

  • නගරයේ පවිත්‍රතා කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සියළුම ට්‍රැක්ටර්, කම්පැක්ටර් ආදී වාහන ලබා දීම
  • රාජකාරී කටයුතු සඳහා නිලධාරීන්ට වාහන සැපයීම
  • වාහන අලුත්වැඩියා හා සේවා කටයුතු සඳහා යෙදවීම.
  • රියදුරන්ගේ දෛනික රාජකාරී කටයුතු කළමනාකරණය කිරීම

මෙහිදී නගරයේ කසළ ඉවත් කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය කටයුත්තක් බැවින් ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීමේ දී ඒ සඳහා මූලිකත්වය ලබාදෙයි.