අඛණ්ඩව දින 03 ක් තුල කොවිඩ් එන්නත් පළමු මාත්‍රා 20000 ක් ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්රදේශයේ ජනතාව සඳහා ගාල්ල දිස්ත්රික් සෞඛ්ය සේවා කාර්යාලය මගින් ලැබුනු කොවිඩ් එන්නත් මාත්රා 20000 ක් වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා ප්රමුඛතාවය ලබා දෙමින් ලබා දීමේ වැඩසටහන එන්නත්කරණ මධ්යස්ථාන 03 ක දී අඛණ්ඩව 2021.07.13, 14, 15 යන දිනයන්හි පැවති අතර එහි අවසන් වැඩසටහන 2021.07.15 දින ගා/ සංඝමිත්තා බාලිකා විද්යාලයේ දී පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන ගරු නගරාධිපතිතුමා, නාගරික කොමසාරිස්තුමා, වෛද්ය නිලධාරීන්, ගාල්ල මහා නගර සභා කාර්ය මණ්ඩලය, මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්, පවුල් සෞඛ්ය සේවා නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සාර්ථකව අවසන් කරන ලද අතර එන්නත් ලබා ගැනීම සඳහා ජනතාව සහභාගී කරවූ ප්රජා සංවර්ධන සමිති, සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු ආදී ප්රජා මූල සංවිධාන වෙත ගරු නගරාධිපතිතුමාගේ විශේෂ ස්තූතිය පිරිනැමේ.