ගාල්ල දංගෙදර ඩිඩිස්වත්ත පාලම සංවර්ධනය කිරීම

උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටතේ ක්රියාත්මක වන මොරගොඩ ඇල සංවර්ධන වැඩසටහනේ ගාල්ල දංගෙදර ඩිඩිස්වත්ත පාලම සංවර්ධනය කිරීමට අදාළ වැඩ ආරම්භ කිරීම 2020.11.10 වන දින එම ස්ථානයේ දී සිදුවිය. මෙම කාර්යය වැවිලි කර්මාන්ත ගරු අමාත්ය වෛද්ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා, පොහොර නිශ්පාදන හා සැපයුම්, රසායනික පොහොර හා කෘමිනාශක භාවිත නියාමන ගරු රාජ්ය අමාත්ය නීතීඥ මොහාන් පී ද සිල්වා මැතිතුමාගේ මැදිහත්වීමෙන් හා ගරු නගරාධිපති ප්රියන්ත ජී. සහබන්දු මැතිතුමා, ගරු නියෝජ්ය නගරාධිපති ෆවුසුල් නියාස් මැතිතුමා සහ ගරු නාගරික මන්ත්රී මණ්ඩලයේ හා නාගරික කොමසාරිස්තුමා ඇතුළු ගාල්ල මහා නගර සභා නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුවිය.

ඡායාරූප සඳහා අපගේ නිල facebook පිටුව වෙත පිවිසෙන්න