කෝවිඩ් 19 වසංගත රෝග තත්ත්වය මර්දනය කිරීම සඳහා පොදු ස්ථාන විෂබීජ හරණය කිරීම

නැවතත් හිස ඔසවා ඇති කෝවිඩ් 19 වසංගත රෝග තත්ත්වය මර්දනය කිරීම සඳහා ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් ක්රියාත්මක කෙරෙන මහජනතාව වැඩි වශයෙන් ගැවසෙන පොදු ස්ථාන විෂබීජ හරණය කිරීමේ වැඩසටහන් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වේ. මෙම වැඩසටහන් සාර්ථකව කරගෙන යාම සඳහා ගරු නගරාධිපතිතුමාගේ හා නාගරික කොමසාරිස්තුමාගේ උපදෙස් පරිදි ගාල්ල මහා නගර සභා මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂක මහතුන් හා සේවක මහතුන් දැඩි උනන්දුවකින් යුතුව කටයුතු කරයි.

ඡායාරූප සඳහා අපගේ නිල facebook පිටුව වෙත පිවිසෙන්න