2021.09.07 දින කොවිඩ් මර්දන පළමු එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අවුරුදු 20 ට වැඩි අය සඳහා කොවිඩ් මර්දන පළමු එන්නත ලබා දීම ගාල්ල සංඝමිත්තා විද්‍යාලයේ දී 2021.09.07 දින

2021.08.30 දින කොවිඩ් මර්දන දෙවන එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල සංඝමිත්තා විද්‍යාලයේ දී 2021.08.30 දින කොවිඩ් මර්දන දෙවන එන්නත ලබා දීම සිදු කරන ලද අතර

2021.08.26 දින කොවිඩ් මර්දන දෙවන එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්රදේශයේ ක්රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ දඩල්ල BTS විද්යාලයේ දී පළමු කොවිඩ් මර්දන එන්නත් මාත්රාව ලබා ගත් සියළු දෙනා සඳහා දෙවන එන්නත් මාත්රාව ලබා දීම දඩල්ල BTS විද්යාලයේ දී ම 2021.08.26 වැනි බ්රහස්පතින්දා දින සිදු කරන ලද අතර එන්නත් මාත්රා 4080 ක් පමණ ලබා දුන් මෙම වැඩසටහන ගරු නගරාධිපතිතුමා, නාගරික කොමසාරිස්තුමා, සෞඛ්

2021.08.24 දින අවුරුදු 60 ට වැඩි අය සඳහා එන්නත් ලබාදීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ පළමු එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දීම 2021.08.24 දින සිදු කරන ලදි. ගාල්ල සමනල ක්‍රීඩා පිටියේ, පියදිගම පොළ භූමියේ, ගා/සුලෙයිමානියා විද්‍යාලයේ හා කටුගොඩ උස්වතුන් හසානා විද්‍යාලයේ එන්නත් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා තිබුනු අතර වයෝවෘද්ධ

2021.08.11, 13, 14 හා 16 දිනවල කෝවිඩ් එන්නත් දෙවන මාත්‍රව ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාව සඳහා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ◙ 2021.08.11 දින ගාල්ල C.W.W. කන්නන්ගර විද්‍යාලයේ දී පළමු හා දෙවන එන්නත් මාත්‍රා 5267 ක් ලබා දීම, ...

2021.07.26 හා 28 දෙදින තුල කොවිඩ් එන්නත්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් එන්නත්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ 2021.07.24 හා 25 දෙදින ගාල්ල මහා නගර සභා බලප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වල අවුරුදු 30 ට වැඩි මෙතෙක් එන්නත්කරණයට ලක්නොවූ අය ලියාපදිංචි කිරීම සිදුකළ අතර ඒ අනුව හඳුනාගත් සියළු දෙනා හට 2021.07.26 හා 28 දෙදින තුල

ගැලවීමේ හමුදාවේ ප්‍රධාන මූලස්ථානය මගින් වෙන්ටිලේටර් යන්ත්‍රයක් ගාල්ල කරාපිටිය ශීක්ෂණ රෝහල වෙත පරිත්‍යාග කිරීම

ගැලවීමේ හමුදාවේ (Salvation Army) ප්‍රධාන මූලස්ථානය මගින් ශ්වසන අපහසුතා සහිත කොවිඩ් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා රුපියල් ලක්ෂ 13 ක් වටිනා බයිපැප් වෙන්ටිලේටර් (BIPAP Ventilator) යන්ත්‍රයක් ගාල්ල කරාපිටිය ශීක්ෂණ රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමිය වෙත 2021.07.19 දින පරිත්‍යාග කරන ලදි. ගැලවීමේ හමුදාවේ ජාත්‍යන්තර අරමුදල මගින්..

අඛණ්ඩව දින 03 ක් තුල කොවිඩ් එන්නත් පළමු මාත්‍රා 20000 ක් ලබා දීම

ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාව සඳහා ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලය මගින් ලැබුනු කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා 20000 ක් වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙමින් ලබා දීමේ වැඩසටහන එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථාන 03 ක දී අඛණ්ඩව 2021.07.13, 14, 15 යන දිනයන්හි පැවති අතර එහි අවසන් වැඩසටහන 2021.07.15

ගා/ඕල්කට් විද්‍යාලයේ දී කෝවිඩ් එන්නත් පළමු මාත්‍රව ලබා දීම

2021.07.14 දින ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාව සඳහා කොවිඩ් මර්දන එන්නතේ පළමු මාත්‍රා 5800 ක් (වසය අවුරුදු 60 ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා ප්‍රමුඛතාව ලබා දී) ලබා දීම ගා/ඕල්කට් විද්‍යාලයේ දී ගරු නගරාධිපතිතුමා, නාගරික කොමසාරිස්තුමා, වෛද්‍ය නිලධාරීන්, ගාල්ල මහා නගර සභා කාර්ය මණ්ඩලය, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්,

මාගාල්ල ගංගාරාම විහාරස්ථානයේදී කෝවිඩ් එන්නත් පළමු මාත්‍රව ලබා දීම

2021.07.13 දින ගාල්ල මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාව සඳහා කොවිඩ් මර්දන එන්නතේ පළමු මාත්‍රා 7800 ක් (වසය අවුරුදු 60 ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා ප්‍රමුඛතාව ලබා දී) ලබා දීම මාගාල්ල ගංගාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ දී ගරු නගරාධිපතිතුමා, නාගරික කොමසාරිස්තුමා, වෛද්‍ය නිලධාරීන්, ගාල්ල මහා නගර සභා කාර්ය මණ්ඩලය, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්,