ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් ගරු සාරා හල්ටන් (Sarah Hulton) මැතිණිය පැමිණීම

ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් ගරු සාරා හල්ටන් (Sarah Hulton) මැතිණිය ගාල්ල නගරාධිපති ප්‍රියන්ත ජි. සහබන්දු මැතිතුමා, ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ෆවුසුල් නියාස් මැතිතුමා, ගරු නාගරික මන්ත්‍රී පරාක්‍රම දහනායක මැතිතුමා, නාගරික කොමසාරිස් (රා.ඉ.) දිලිනි සුමාලි මෙනවිය සමග 2022.11.02 දින මුණගැසි ගාල්ල නගරයේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබද සාකච්ඡා කරන ලදි