ප්‍රචාරක දැන්වීම්/ බැනර්/ කටවුට්/ ස්ථිර දැන්වීම් පුවරු දැමීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම

මිශ්‍ර අදායම් අංශයේ කළමනාකරණ සහකාරගෙන් හෝ මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් අදාළ අයදුම්පත්‍රය ලබා ගැනීම

Banner, Cutout, Notice board

අයදුම්පත්‍රය