2023.02.07 හා 08 දෙදින මැහුම් හා සූපවේදී නිර්මාණ දැක්ම.

ගාල්ල මහා නගර සභා ප්‍රජා සංවර්ධන ඒකකය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන මැහුම් හා සූපවේ දී පාඨමාලාවන් 2022 වර්ෂයේ දී හැදෑරූ සිසුවියන්ගේ නිර්මාණ දැක්මක් හා සහතික ප්‍රධානෝත්සවය 2023.02.07 හා 08 දෙදින තුල ගාල්ල නගර ශාලාවේ දී ඉතා සාර්ථක ලෙස පැවැත්විණි.