ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: පී.එල්. දේශප්‍රිය මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. P.L. Deshapriya
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: පී.එල්. දේශප්‍රිය මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක: 18/3, ගාමිණී මාවත, ගාල්ල

Phone

077 2651011