ප්‍රජා සංවර්ධන සහායක තනතුර සඳහා ලියාපදිංචි කරගැනීම

ගාල්ල මහා නගර සභාවේ පවතින සේවා අවශ්‍යතාව මත ප්‍රජා සංවර්ධන ඒකකය මඟින් ඉටු කරන  කාර්යන්  ඉටු කිරීමට ප්‍රජා සංවර්ධන සහායකයින් 05 දෙනෙකු මාස 06ක කාලයක් සඳහා ලියාපදිංචි කර ගැනීමට සුදුසුකම් ලත් අයගෙන් 2021/04/21 දින දක්වා අයඳුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

විස්තර පත්‍රිකාව

ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය