ගාල්ල ආසියාවේ සුන්දරතම නගර අතරට

ආසියානු කලාපීය රටවල් වල පිහිටි සුන්දර නගර 13ක් අමෙරිකාවේ CNN මාධ්‍ය ආයතනය විසින් නම් කර තිබෙනවා. එම නගර අතරට ශ්‍රි ලංකාවේ ගාල්ල නගරය ද එක්ව තිබෙනවා. “ඓතිහාසික ඕලන්ද බලකොටුව” (Galle Dutch Fort) කේන්ද්‍ර කරගත් ගාල්ල නගරය වශයෙන් මෙම සුන්දරතම නගර අතරට ගාල්ල නගරය එක්කර තිබීම සුවිශේෂීත්වයක්.

 

Image